Expolaan SMALL – LOGO

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Algemene bepalingen
Onder de onderhavige algemene voorwaarden worden verstaan de nader aan te duiden bedingen, die worden geacht te zijn opgenomen in de door Expolaan BV te sluiten overeenkomsten, waarbij Expolaan BV als gebruiker wordt aangeduid en degene die door
ondertekening van een geschrift of op andere wijze gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard of wordt geacht te hebben aanvaard, als de wederpartij. Onder beurs wordt hierna verstaan een door Expolaan BV georganiseerd event, beurs, manifeste, congres of anderszins genoemde activiteit.

2. Gebondenheid aan de algemene voorwaarden
De wederpartij is gebonden aan de algemene voorwaarden als tussen gebruiker en wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding en bij het aanbod verwezen is naar de algemene voorwaarden en de wederpartij van deze
voorwaarden kennis heeft kunnen nemen, hetzij, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, de wederpartij voor de totstandkoming van de overeenkomst bekend is gemaakt waar de voorwaarden ter inzage liggen, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden.

3.Vrijblijvend aanbod
Tenzij anders uitdrukkelijk meegedeeld, moet ieder aanbod van de gebruiker worden aangemerkt als een vrijblijvend aanbod op grond waarvan de gebruiker nog onverwijld het aanbod kan herroepen, zolang hij de mededeling dat de inschrijving wordt geaccepteerd niet heeft verzonden.

4. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij komt tot stand nadat de gebruiker de inschrijving heeft aanvaard en de aanvaarding aan de wederpartij bekend heeft gemaakt.

5.Aanvraag/toewijzing standruimte
a. Een verzoek tot deelneming aan de beurs moet aan de hand van een daarvoor door de gebruiker  toegezonden inschrijfformulier, onder vermelding van in te zenden artikelen en/of producten –beiden met merknaam- bij de gebruiker worden ingediend.
Aanvulling in de opgave van artikelen en/of producten kan alleen in overleg met gebruiker van de beurs geschieden. Gebruiker behoudt zich het recht voor een aanvraag tot deelname zonder opgave van reden te weigeren. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan invulling en toezending van het inschrijfformulier: de Overeenkomst komt pas tot stand nadat de gebruiker de inschrijving heeft aanvaard en de wederpartij hiervan in kennis heeft gesteld. Tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen kan de wederpartij geen rechten ontlenen met betrekking tot door hem gewenste standruimte.
b. Toewijzing van de aangevraagde standruimte wordt binnen een maand na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier –bij aanvaarding- schriftelijk aan de wederpartij
medegedeeld. Na ontvangst van de toewijzing is deze aan bepaalde werk- en
bereidingsmethoden voorwaarden verbonden, welke echter voor de totstandkoming van
de overeenkomst aan de wederpartij kenbaar moeten zijn gemaakt, waarna zij als
zodanig mede onderdeel uitmaken van de inhoud van de overeenkomst.
c. Ingeval sprake is van overmacht dan wel andere omstandigheden die de gebruiker niet
kunnen worden toegerekend alsmede optreden van overheidswege en/of gewichtige redenen
van indeling of herindeling is de gebruiker bevoegd tot uiterlijk een maand voor de
openingsdag van de beurs dan wel manifestatie aan de wederpartij een andere
standruimte toe te kennen dan de partijen oorspronkelijk waren overeengekomen. Onder
overmacht moet in dit verband mede worden verstaan calamiteiten, zoals brand,
werkstaking, storing binnen de organisatie, alsmede andere – buiten de risicosfeer van
de gebruiker liggende – omstandigheden.

6. Betaling standruimte
a. Betaling door de wederpartij geschiedt binnen 30 dagen na toewijzing van de standruimte, tenzij de inschrijving is aanvaard binnen twee maanden voor de
openingsdag van het te houden beurs, in welk geval betaling binnen acht dagen moet plaatsvinden, met dien verstande dat betalingen steeds uiterlijk moet zijn verricht voor opbouw van de beurs.
b. Indien uitdrukkelijk overeengekomen kunnen partijen van deze betalingstermijn afwijken, waaronder mede verstaan het recht dat de gebruiker kan bedingen geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen dan wel het stellen van een waarborgsom met
het recht op voormelde waarborgsom compensatie toe te passen ten aanzien van de vordering(en) die  gebruiker op de wederpartij heeft. Betalingen dienen te geschieden op de door de gebruiker aan te geven wijze resp. op aan de wederpartij bekende bank- of girorekening van de gebruiker. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de betaling opeisbaar na 30 dagen resp. 8 dagen na de toewijzing van de standruimte en is de wederpartij in verzuim na voormeld tijdstip. Zonder dat zij nog nader in gebreke van de gebruiker onbetaald zijn gebleven, strekken betalingen door de wederpartij dan wel ten dienste van de wederpartij eerst in mindering op deze openstaande vorderingen.
c. Zodra de wederpartij in verzuim is, is hij rente verschuldigd ad 1% per maand over het factuurbedrag inclusief BTW, alsmede de buitengerechtelijke kosten ad 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met BTW, onverminderd de aan de gebruiker toekomende rechten als schadevergoeding ten gevolge van het verzuim. De gebruiker is niet in verzuim zolang de wederpartij haar verplichtingen niet of niet volledig is
nagekomen, terwijl de gebruiker voorts is gerechtigd naar keuze de wederpartij schriftelijk mee te delen schadevergoeding te vorderen in plaats van nakoming ten gevolge waarvan de overeenkomst wordt omgezet in een vervangende schadevergoeding, waarvan het bedrag tenminste gelijk is aan de inschrijvingsprijs (dit is het (stand)huurbedrag) of de wederpartij schriftelijk mee te delen dat de overeenkomst ontbonden is.

7. Exclusiviteit
Onder exclusiviteit wordt verstaan het bij uitsluiting van een ander alleen gerechtigd zijn tot het exposeren of anderszins gebruik maken van de geboden standruimte. Exclusiviteit wordt – tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen – niet verleend. Noch op basis van de aard van de uitstraling van de wederpartij, het artikel, de werkwijze of anderszins, kan een beroep op exclusiviteit worden gedaan.

8. Niet doorgaan van de beurs
Ingeval een beurs niet wordt gehouden, heeft de wederpartij geen recht op schade vergoeding, dan wel schadeloosstelling. Reeds betaalde standruimte en waarborgsom zal binnen een maand na bekendmaking door de gebruiker worden gerestitueerd. Ingeval ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van de gebruiker liggend, de beurs geheel of ten dele niet of niet tijdig doorgaat zal door de gebruiker een
naar redelijkheid en billijkheid te bepalen gedeelte van de huur en/of borgsom aan de wederpartij worden gerestitueerd. Onder omstandigheden buiten de gebruiker gelegen wordt onder andere verstaan overheidsoptreden, die een verdere organisatie onmogelijk maakt, omstandigheden liggend in de risicosfeer van degene die de accommodatie ter
beschikking stelt ten gevolge waarvan de beurs niet (meer) kan worden voortgezet, alsmede calamiteiten, zoals brand, storm, overstroming, besmettelijke ziekte , staking van degenen die hetzij direct, hetzij indirect aan de beurs verbonden zijn, alsmede alle andere buitengewone omstandigheden die niet kunnen worden toegerekend aan gebruiker dan wel die liggen in de invloedssfeer van gebruiker, omdat hij op deze
omstandigheden geen invloed kan aanwenden.

9. Gebruiksplicht van standruimte
a. zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker is het onderling ruilen van de standruimte door de wederpartij niet toegestaan.
b. De wederpartij is verplicht de door hem gehuurde standruimte in gebruik te nemen. De standbouw en –inrichting moeten aan de esthetische en praktische voorwaarden voldoen, daaronder mede begrepen de afwerking van de voor het publiek zichtbare en
toegankelijke achter- en/of zijgedeelte. Op de verhuurde vloeroppervlakte dient een vlonder dan wel vloerbedekking te liggen. Boven dan wel aan of in de standruimte moet duidelijk de naam van de wederpartij worden vermeld. Bij naamsaanduiding boven de stand is toestemming van de gebruiker vereist ingeval de luchtruimte voor naamsvermelding in een andere reclamevorm zou worden gebruikt dan is toegestaan. De wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen, dat haar stand gereed is op het bij het afsluiten van de overeenkomst door de gebruiker vastgestelde tijdstip. Het is de wederpartij alleen toegestaan gedurende de beurs artikelen of producten aan haar stand te onttrekken, indien de gebruiker daarmee instemt. De goederen mogen alleen bedekt zijn tijdens de sluitingsuren en slechts op vertoon van een geleidebiljet, getekend door of vanwege de gebruiker uit het de accommodatie worden verwijderd.
c. Goederen die buiten de branche van de gebruiker vallen en waardoor derhalve de onderhavige overeenkomst niet tussen partijen is gesloten, kunnen op last van de gebruiker worden verwijderd. Ingeval de wederpartij niet terstond aan voormelde aanzegging voldoet is de gebruiker gerechtigd voor rekening en risico van de wederpartij zonder dat de wederpartij op nadere schadevergoeding rechten geldend kan doen maken te (doen) verwijderen of onder zich te nemen, Indien de wederpartij – na hiertoe behoorlijk te zijn opgeroepen – niet bij de Verwijdering is en ook niet meewerkt aan de telling of weging, kan zij geen aanspraak maken bij teruggave ter zake van schadevergoeding wegens onvolledige teruggave dan wel onjuiste telling, dan wel onjuiste weging. Indien de wederpartij de door haar gehuurde standruimte  ongebruikt laat dan wel gebruikt in strijd met de voorwaarden waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, kan de gebruiker zonder nadere gerechtelijke stappen de standruimte op kosten van de wederpartij doen ontruimen. Bij het ongebruikt laten van de gehuurde standruimte door de wederpartij of bij ontruiming door de gebruiker heeft laatstgenoemde in
beide gevallen het recht de open standruimte voor rekening van de in gebreke gebleven wederpartij in te vullen zonder de verplichting de ter zake hiervan ontvangen Gelden van derden met de wederpartij te verrekenen dan wel aan haar/hem te vergoeden.
d. De wederpartij is verplicht rekening te houden met voorschriften, welke door de overheid, brandweer, accommodatie en andere overheidsinstanties worden aangegeven. De gebruiker zal er voor zorg voor dragen dat deze bij toezending van de uitnodiging tot deelneming voor zover mogelijk gelijktijdig worden bekend gemaakt. Het is de wederpartij niet geoorloofd gebruik te maken van de wanden van een aangrenzende stand. De standwanden moeten een hoogte hebben van 2,50m, overkapping mogen niet uitsteken buiten de grenzen van het gehuurde oppervlak. De wederpartij of voor hem werkende
derden mogen geen wanden of vloeren van de standruimte en accommodatie beschadigen of openbreken dan na schriftelijke toestemming van de gebruiker. Eventuele herstelkosten komen voor de
rekening van de wederpartij. Geen artikelen, voorwerpen, personen of anderszins mogen worden geëxposeerd, die strijdig zijn met de openbare orde, de veiligheid en de goede zeden.
e. De wederpartij is verplicht een dusdanige verlichting in zijn stand aan te brengen, dat het esthetische aanzicht van de beurs niet wordt geschaad en andere wederpartijen daarvan geen hinder ondervinden. De wederpartij is verplicht tijden de beurs zijn stand
schoon te houden.
f. Ieder, die zich – naar het oordeel van de gebruiker – in de accommodatie en aanhorigheden misdraagt, kan door of namens de gebruiker worden verwijderd en de
verdere toegang worden ontzegd. De wederpartij of diens personeel mag zich niet buiten de gehuurde standruimte opstellen. Voor het ontruimen en demonteren van de stand geeft de gebruiker bindende voorschriften. Het aanzien van de stand en de voorlichting aan het publiek moet tot aan het sluitingsuur van de beurs door de wederpartij worden
gewaarborgd. Gebruiker kan hieromtrent nadere voorwaarden stellen.
g. Bij de opbouw van eiland-, kop-, hoek- en doorkijkstand dient rekening gehouden te worden met een ruime doorkijk in alle richtingen met uitzondering van die van de van aangrenzende stand(s). Ten aanzien van eerstbedoelde stands zal de wederpartij vier weken voor het begin van de opbouw aan gebruiker ter goedkeuring inzenden een duidelijke tekening van het opbouwplan. De wederpartij is gehouden voormelde stands op te bouwen conform de aanwijzingen van de Gebruiker, die gerechtigd is bij overtreding van deze bepaling, zelf een doorkijk als voormeld te effectueren, zulks op kosten van de wederpartij.
h. De wederpartij dient tijdens de op- en afbouw en tijdens de beursperiode zijn verpakkingsmateriaal en ander afval mee te nemen of via de gebruiker een
afvalcontainer te huren. Indien de wederpartij zijn afval niet of niet geheel afvoert, kan de gebruiker ten laste van de wederpartij een toeslag van 10% van de standhuur berekenen ten titel van milieuvergoeding.
i. Het is verboden vroegtijdig (tijdens openingsuren van de beurs) een stand te ontmantelen/demonteren en/of onbeheerd achterlaten. Tevens is het niet toegestaan de producten vroegtijdig op te ruimen, in te pakken en/of af te dekken. Indien de wederpartij zich niet aan bovengenoemde houdt, wordt er een boete opgelegd à € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding, hetgeen direct opeisbaar is en per bank of contant voldaan dient te worden. Indien de opgelegde boete niet direct wordt voldaan, kan de wederpartij de Gebruiker (laten) verwijderen en toegang tot de beurs per direct ontzeggen.

10. Elektriciteit en water
De wederpartij kan op zijn kosten een aansluiting krijgen aan de eventueel in de accommodatie aanwezige leidingen voor elektriciteit en water. Aparte voorzieningen van buitenaf komen voor rekening van de wederpartij. Met het maken van aansluitingen dient door de wederpartij rekening te worden gehouden met de eventueel apart door de gebruiker te geven voorschriften. Gewenste aansluitingen dienen tijdig schriftelijk rechtstreeks te worden opgegeven aan de door de gebruiker aan te wijzen erkende installateurs. De gebruiker neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken in de toevoer van elektriciteit en water. Voor zover hij de aanleg van de leidingen moet zorgen, garandeert hij, dat vakbekwame installateurs de werkzaamheden zullen uitvoeren.

11. Publiciteit
a. Het is verboden reclamemiddelen al dan niet met betrekking tot het geëxposeerde ergens anders uit te reiken dan in de eigen stand. Zonder toestemming van de gebruiker is het niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in zijn stand te hebben en/of uit te reiken. Zonder toestemming van de gebruiker mogen geen reclamemiddelen buiten de eigen stand worden bevestigd en/of geplaatst of anderszins aangewend. De gebruiker heeft de bevoegdheid misleidende verkoopmanipulaties te verbieden. Indien
reclame aan de buitenzijde van de stand het aanzien van de totale beurs schaadt, zal op verzoek van gebruiker de reclame moeten worden verwijderd of veranderd.
b. Het gebruik van een geluidsinstallatie, lawaai veroorzakende apparaten en/of machines in de stand is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van de gebruiker. Indien de wederpartij verzuimt zich in de in dit artikel genoemde te richten
naar het oordeel van de gebruiker, zal deze gerechtigd zijn zelf de nodige maatregelen te treffen op kosten van de wederpartij.

12. Laten proeven
Het laten proeven van producten, waarvoor de wederpartij heeft ingeschreven, is toegestaan, indien daarvoor geen betaling wordt gevraagd. De aangeboden hoeveelheid mag echter niet de omvang van een c.q. volwaardige consumptie hebben. Een en ander behoeft tevoren de goedkeuring van de gebruiker.

13. Verbodsbepalingen
Het is verboden tekeningen, reproducties, foto’s en films van de opbouw en de gerede stand te laten maken anders dan van de eigen stand. De bezoekers mogen niet worden gehinderd. Licht ontvlambare stoffen en ontplofbare stoffen mogen niet in de stand
aanwezig zijn, evenals bijtende, kwalijk riekende en prikkelende stoffen. Het is verboden open vuren in de stand te laten branden.

14. Annulering en verstek
a. De overeenkomst van deelname kan niet door de wederpartij eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
b. Indien de wederpartij door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde standruimte gebruik te maken kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de gebruiker een aanvraag tot annulering indienen onder gehoudenheid tot de betaling van naar annuleringsmaand gestaffelde annuleringskosten, onverminderd het recht de
schadevergoeding te vorderen, voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
Tot zes maanden voor de aanvang van de beurs: 20 %
Tot vijf maanden voor de aanvang van de beurs:: 30 %
Tot vier maanden voor de aanvang van de beurs: 40 %
Tot drie maanden voor de aanvang van de beurs: 50 %
Tot twee maanden voor de aanvang van de beurs: 75 %
Tot een maand voor de aanvang van de beurs:100 %
Tot een dag voor de aanvang van de beurs: 200 %
van de totale standhuur, dus inclusief huur standbouw en elektra aansluiting
c. Eventueel resterende dagen binnen de maand waarin het verzoek tot annuleren wordt ingediend hebben geen naar de dag percentueel matigende invloed op de staffeling zoals onder sub b van dit artikel genoemd.
d. De gebruiker stuurt de wederpartij een schriftelijke bevestiging van de annulering, indien gewenst per aangetekend schrijven.
e. Er is sprake van verstek in geval de wederpartij heeft verzuimd tot voor de eerste dag van opening van de beurs een schriftelijk verzoek tot annuleren in te dienen bij de gebruiker.
f. In een geval van verstek laten gaan heeft de gebruiker het recht de overeenkomst van deelname zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren waarbij de gebruiker recht heeft op het in lid b genoemde bedrag van 200% van de reeds betaalde of verschuldigde huurprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te
zijnen behoeve door, of door tussenkomst van de gebruiker gemaakte kosten en aangegane verplichtingen en vermeerderd met die kosten die gemaakt moeten worden om de gevolgen van zijn verstek voor wat betreft de open blijvende standruimte om te bouwen of anderszins aan te passen.

15. Surséance van betaling, faillissement en wanprestatie
a. In geval de wederpartij uitstel van betaling heeft aangevraagd en ongeacht of dit uitstel is verleend dan wel in geval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, ongeacht of het vonnis van failliet verklaarde in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de gebruiker het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na nadere sommatie met een betalingstermijn van veertien dagen de onmiddellijke betaling van de huursom voortvloeiend uit de overeenkomst van deelname met alle bijkomende
kosten te vorderen of de overeenkomst met wederpartij na sommatie met een betaling
gebruiker op grond van wanprestatie.
b. In geval de wederpartij in gebreke blijft de huursom tijdig te betalen of wanneer een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden nagekomen heeft de gebruiker het recht door het enkele plaatsgrijpen van deze omstandigheid na daartoe in
gebreke te zijn gesteld de onmiddellijke betaling van de overeengekomen huursom te vorderen met alle bijkomende kosten of de overeenkomst met wederpartij na daartoe in gebreke te zijn gesteld zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als ontbonden te verklaren onverminderd de rechten van de gebruiker op grond van wanprestatie.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen wordt de wederpartij een rente verschuldigd van twee procent per maand, ook in het geval van een gedeelte van een maand.
d. Alle kosten die door de gebruiker worden gemaakt om tot incasso te komen van de verschuldigde bedragen uit de overeenkomst van deelname, komen ten laste van de wederpartij die verplicht is op de eerste herinnering te voldoen.
e. Onder meer komen ten laste van de wederpartij; alle declaraties van advocaten en procureurs, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.

16. Doorlopende toegangskaarten
Wederpartij heeft recht om voor zichzelf en ieder, die in zijn stand werkzaam is, een gratis doorlopende toegangskaart aan te vragen met een maximum van een kaart per 5 m2 gereserveerde standruimte en een maximum van tien kaarten per wederpartij.

17. Schade en aansprakelijkheid
Alle inzendingen van de wederpartij staan op de beurs voor hun eigen rekening en risico. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan standmateriaal of goederen van de wederpartij dan wel voor ongevallen aan de wederpartij of het personeel van de wederpartij overkomen, tenzij de schade is ontstaan ten gevolge van grove schuld of grove onachtzaamheid aan de zijde van de gebruiker dan wel zijn personeel dan wel de in zijn opdracht voor hem werkende personeel. De wederpartij is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke door zijn toedoen of die van zijn personeel dan wel van personen, die in zijn opdracht werkzaam zijn aan de standruimte en/of de accommodatie waarin de beurs wordt gehouden – inclusief leidingen enz. – wordt veroorzaakt. Hij is verplicht de gebruiker te vrijwaren voor alle aanspraken, die derden in verband met het vorengenoemde zouden kunnen doen gelden.

18. Bijzondere rechten van de wederpartij
Indien de gebruiker op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet is nagekomen, welke hij in haar voorwaarden en reglement op zich had genomen, kan de wederpartij na afloop een vergoeding van hem eisen. Deze vergoeding zal ten hoogste het bedrag van de reeds betaalde standruimte huur belopen.

19. Afwijkingen
Van een of meer bepalingen voorkomend in de onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De bepalingen van de onderhavige deelnemingsvoorwaarden behouden derhalve integraal haar kracht. Behoudens indien –
en voor zover – daarvan schriftelijk wordt afgeweken. Aanbiedingen en/of toezeggingen van employees van gebruiker zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door gebruiker worden bevestigd.

20. Toepasselijk recht
Op alle transacties van de gebruiker zoals bedoeld in onderhavige voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing ook ingeval de beurs buiten de landsgrenzen van Nederland wordt geëxploiteerd.

21. Geschillen
Alle geschillen zullen met uitsluiting van andere eventueel competente rechtelijke instanties uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda

22. Inwerkingtreding/deponering
Deze voorwaarden worden van kracht met ingang van 1 februari 2020 tegen welke datum zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda te 4837 EH te Breda, thans gevestigd aan de Mozartlaan 7. Deze voorwaarden liggen derhalve – kosteloos – ter inzage bij voormelde Kamer van Koophandel en zij worden op eerste verzoek door gebruiker aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

Expolaan Concept – LOGO – kopie

Contact

Expolaan BV
Klinkstraat 6e
4731 DM  Oudenbosch
+31 (0) 165 39 30 01
info@expolaan.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
09:00 - 17:30
Vrijdag
09:00 - 13:00